Plan dnia
w Przedszkolu KIDO

Więcej informacji już wkrótce

7:00-8:45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Zabawy integrujące grupę. Czynności opiekuńcze, porządkowe. Kontakty z rodzicami. Ćwiczenia poranne.

8:45-9:00

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wdrażanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9:00-9:30

Śniadanie.

9:30-10:30

Realizacja zadań edukacyjnych. Zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30-11:45

Spacery, wycieczki, zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka w sali gimnastycznej lub na powietrzu.

11:45-12:00

Przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30

Obiad.

12:30-13:00

Odpoczynek i relaksacja: słuchanie muzyki, literatury.

13:00-14:00

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspierające rozwój dziecka poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne. Zabawy rozwijające percepcje wzrokową, słuchową. Zajęcia muzyczne i plastyczne.

14:00-14:15

Przygotowanie do podwieczorku.

14:15-14:45

Podwieczorek.

14:45-17:00

Zajęcia dodatkowe. Praca wyrównawcza dostosowana do możliwości dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe. Zajęcia w małych zespołach. Prace porządkowe, użyteczne. Rozmowy indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content