Statut Publicznego Przedszkola nr 6 „KIDO” w Aleksandrowie Łódzkim

§1.

Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba

 1. Publiczne Przedszkole nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim jest placówką publiczną działającą jako zakład budżetowy.
 2. Nazwa ustalona:
  • PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 KIDO
  • 95-070 Rąbień AB,
   ul. Irysowa 21
  • tel. 503-480-719
  • NIP 7322150370
  • REGON 386662354 jest używana w podłużnych pieczęciach.
 3. Dane kontaktowe przedszkola:
  1. Tel. 503-480-719
  2. e-mail: sekretariat@przedszkolekido.pl
  3. strona internetowa: przedszkolekido.pl
 4. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz statut.
 5. Przedszkole posiada własne logo:
 6. Przedszkole nie posiada sztandaru przedszkola oraz nie ma ustalonego ceremoniału przedszkolnego.

§ 2

Organy i ich siedziba

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna:
  • Katarzyna Cicha
  • Zamieszkała ul. Kasztanowa 15,
  • 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
  • przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole nr 6 KIDO
   w Aleksandrowie Łódzkim,
  • statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola nr 6 KIDO
   w Aleksandrowie Łódzkim,
  • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
  • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  • wychowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • rocznym przygotowaniem przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe odbycie przez dziecko w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego
   w przedszkolu,
  • podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu nauczania w wychowaniu przedszkolnym oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne przedszkola, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposoby realizacji tej podstawy programowej,
  • programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został  włączony do przedszkolnego zestawu programów nauczania, program o którym mowa w art. 3 pkt 13 b ustawy o systemie oświaty,
  • oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną przedszkola i składająca się z dzieci  zgrupowanych według  zbliżonego wieku,
  • dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 KIDO
   w Aleksandrowie Łódzkim,
  • radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznego Przedszkola nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim,
  • radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Publicznego Przedszkola
   nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim,
  • dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci przyjęte do Publicznego Przedszkola
   nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim,
  • organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć osobę fizyczną- Katarzynę Cichą,
  • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty.

§ 4.

Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno – wychowawcze.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. W ramach zadań, działalność edukacyjna przedszkola obejmuje:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
   i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
   i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
   i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
   i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
   i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
    i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
   o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13. kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16. organizowanie zajęć –zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
  1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji rozwojowych,
  2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  3. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających przejęcie inicjatywy dziecku,
  4. indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,
  5. umożliwienie dziecku rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz rozbudzania ciekawości poznawczej,   
  6. zachęcanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozwijanie wrażliwości moralnej,
  7. rozwijanie wrażliwości estetycznych, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8. wspieranie prawidłowości rozwoju i rozwinięcie określonych obszarów tj. motoryka, koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa poprzez kontrolowaną
   i efektywną zabawę oraz zajęć z elementami integracji sensorycznej,
  9. wsparcie tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  10. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
   w przedszkolu,
  11. uczenie i zrozumienie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom,
  12. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
   i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej
   i narodowościowej,
  13. rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych,
  14. organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
  1. bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
   w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,
  3. zatrudnianie w każdym oddziale nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za zdrowie
   i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego i poza przedszkolem, co szczegółowo określają zakresy obowiązków i odpowiedzialności znajdujące się w teczce akt osobowych pracowników oraz akty prawa wewnętrznego,  
  4. zatrudnianie w grupie 3-latków dodatkowej pomocy nauczyciela oraz za zgodą organu prowadzącego również w innych oddziałach, w szczególności w przypadku zapewnienia dodatkowej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  5. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, poprzez postępowania z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi, stosowanie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
 6. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 7. Przedszkole zapewnienia opiekę i  wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które umożliwi osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w przyjaznym, bezpiecznymi zdrowym środowisku.
 8. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego
  w poszanowaniu  godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 9. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych
  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych
  z kształceniem za granicą.
 10. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§ 5.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Za organizację i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który uwzględnia w działaniach opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz obserwacje i diagnozy rozwoju dzieci sporządzone na terenie przedszkola.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana
  z inicjatywy:
  1. dyrektora
  2. rodziców dziecka
  3. nauczyciela
  4. pracownika socjalnego
  5. asystenta rodziny
  6. kuratora sądowego
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega na:
  1. diagnozowaniu środowiska wychowanków wpływającego na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, rozpoznanie przyczyn i barier utrudniających funkcjonowanie dziecka,
  2. rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,
  3. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających w szczególności ze:
   1. szczególnych uzdolnień,
   2. niepełnosprawności,
   3. choroby przewlekłej,
   4. niedostosowania społecznego,
   5. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
   6. specyficznych trudności w uczeniu się,
   7. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,
   8. zaburzeń zachowania i emocji,
   9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
   10. niepowodzeń edukacyjnych,
   11. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowych wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego kontaktami środowiskowymi,
   12. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 5. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania wspierające.
 6. Prowadzenie działalności diagnostycznej oraz objęcie dziecka terapią wymaga pisemnej zgody rodziców.
 7. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z dzieckiem nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi posiadający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych, we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów,
  2. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi,
  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w przedszkolu w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  3. porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 11. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom wychowanków i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 6.

Organizacja i czas pracy przedszkola

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego.
 2. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
  1. sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
  2. szatnię dla dzieci,
  3. pomieszczenia sanitarne,
  4. salę sensoryczno- terapeutyczną,
  5. gabinety specjalistów (logopeda, psycholog),
  6. ogród z placem zabaw, z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 3. Do Publicznego Przedszkola nr 6 KIDO uczęszczają dzieci od 3 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole.
 4. Do Publicznego Przedszkola nr 6 KIDO mogą uczęszczać dzieci innej narodowości, zamieszkałe w Gminie Aleksandrów Łódzki.
 5. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci
  w wieku 2,5 lat.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 7. Rada pedagogiczna w zależności od potrzeb środowiska może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci.
 8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu i zgodnych
  z podstawą programową.
 9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
  w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola, z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 11. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
 12. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin.
 14. Przedszkole jest czynne w dni robocze w godzinach od 700 do 1700, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 15. Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu, na których realizowana jest podstawa programowa trwa w godz. 800 –  godz. 1300.
 16. Czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj.: od 1 września do 31 sierpnia każdego roku.
 17. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, który zawiera:
  1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
  2. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 18. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole i organ nadzoru pedagogicznego.
 19. Według organizacji pracy przedszkola, opracowanej przez dyrektora, jednym oddziałem opiekuje się jeden nauczyciel, a w grupach dzieci trzyletnich zatrudnia się dwóch nauczycieli.
 20. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 21. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi  w danym roku szkolnym. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza czytelnym podpisem.
 22. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych.
 23. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
  i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
  w przedszkolu.
 24. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
 25. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 26. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min. Podstawową formą pracy są zajęcia wychowawczo – dydaktyczno-opiekuńcze prowadzone w systemie grupowym, zespołowym
  i indywidualnym.
 27. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe, które odbywają się po godzinie 1300. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
  1. zajęcia z elementami integracji sensorycznej,
  2. gimnastyka korekcyjna,
  3. robotyka (zajęcia z użyciem nowoczesnych technologii, zajęcia początkowe z informatyki).
 28. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15 min.
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat –  30min.
 29. Przedszkole za zgodą rodziców może organizować naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
 30. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać programy własne, opracowane w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, które wynikają z potrzeb przedszkola i są dopuszczone do realizacji przez dyrektora przedszkola.
 31. W okresach obniżonej frekwencji (w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
 32. Sale posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 33. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18o C, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący.
 34. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15o C lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
 35. Przedszkole może  być miejscem praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
 36. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych.
 37. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 38. W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, wprowadza się szczególne rozwiązania w organizacji pracy, która przyjmuje formę zgodną z wytycznymi zawartymi w stosownych aktach prawnych.

§ 7.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 1. Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Czas pobytu dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie i musi obejmować godziny podstawy programowej.
 5. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.
 6. Formą powiadomienia jest – przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych – wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego,
 7. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 8. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 8.

Rekrutacja

 1. Terminy i zasady przyjęcia dziecka do przedszkola określa ustawa o systemie oświaty.
 2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150 .
 3. W przedszkolu jest 6 oddziałów.
 4. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie.
 5. Procedura rekrutacyjna:
  1. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu,
  2. rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
  3. postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka, złożony do dyrektora przedszkola.
 6. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz rodzaj czynności, na dany rok szkolny podaje Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
 7. Do przedszkola, przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

§ 9.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

 1. Opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki reguluje  uchwała Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Nr LII/497/18 z dnia 22 marca 2018r.
 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola są zobowiązani realizować opłaty za:
  1. świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;
  2. wyżywienie.
 4. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci, wykraczającą poza czas ustalony w § 1 uchwały  Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Nr LII/497/18 z dnia 22 marca 2018r., ustala się opłatę miesięczną w wysokości 1 zł, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 0,50 zł.
 5. Wysokość opłaty, podlega  waloryzacji na zasadach określonych art.52ust.4 ustawy z dnia
  27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r.poz.17 i 278).
 6. Opłatę za świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć rodzice zobowiązani są dokonać z góry w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
 7. Opłata ulega pomniejszeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka
  w przedszkolu zgłoszonej przez rodzica.
 8. Dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 9. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z trzech posiłków, w zależności od tego ile czasu przebywa w przedszkolu:
  1. śniadanie,
  2. obiad,
  3. podwieczorek.
 10. Opłatę za żywienie ustala zarządzeniem dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 11. Opłata ta może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w związku ze wzrostem lub obniżką cen żywności.
 12. Z tytułu nieobecności dziecka może nastąpić zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej.
 13. W przypadku nieobecności dziecka odlicza się pełną należność za każdy dzień nieobecności tj. opłatę za żywienie oraz za zadeklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu.
 14. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 20 każdego miesiąca.
 15. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
 16. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.
 17. Dziecko, którego rodzice zalegają z opłatami za przedszkole przez okres 2 miesięcy zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z wyjątkiem dziecka 6-letniego objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 18. Rodzice dziecka 6-letniego objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnieni z opłat za usługę przedszkola, za wyjątkiem opłaty za żywienie.
 19. Dziecko sześcioletnie, którego rodzice zalegają z opłatami za żywienie przez 2 miesiące jest automatycznie wypisane z żywienia.
 20. Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia we współpracy z MOPS lub innymi podmiotami.
 21. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia określone są w umowie o świadczenie usługi przedszkola zawartej pomiędzy organem prowadzącym, a rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 22. Opłatę uiszcza się z góry, nie później niż do 20 dnia danego miesiąca.
 23. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wpłacają na konto przedszkola.
 24. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania każdej nieobecności dziecka w przedszkolu do godz. 730.

§ 10.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. W  czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału przedszkolnego w godzinach określonych w harmonogramie.
 2. Do obowiązków wyznaczonych pracownikowi obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia, pracownik powinien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu, który podejmie stosowne decyzje.
 3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów przedszkolnych odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb
  i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ogród przedszkolny wyposażony jest w regulamin korzystania z wszelkich urządzeń.
 4. Przedszkole może organizować w ramach działalności dydaktycznej wycieczki autokarowe oraz wyjścia i spacery.
 5. Wycieczki autokarowe wymagają wypełnienia karty wycieczki. Karta wycieczki zawiera:
  1. cel i założenia programowe,
  2. trasę wycieczki,
  3. termin,
  4. numer oddziału przedszkolnego i liczbę dzieci uczestniczących w wycieczce,
  5. imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz liczbę opiekunów z ich podpisami (na 1 opiekuna przypada nie więcej niż 10 dzieci),
  6. środek lokomocji,
  7. datę i godzinę wyjazdu i orientacyjnego powrotu.
 6. Każdą wycieczkę autokarową organizuje i prowadzi, kierownik wycieczki posiadający odpowiednie uprawnienia.
 7. Udział dziecka w wycieczce autokarowej wymaga każdorazowej zgody rodziców na piśmie w formie stosownego druku.
 8. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor. Kopię karty wycieczki zabiera kierownik wycieczki, a oryginał zostaje włączony do Rejestru wycieczek w kancelarii. Kartę wycieczki wypełnia się dwa dni przed wyjazdem.
 9. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki, z założeniem, że nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji spacerów i wycieczek oraz zachowania bezpieczeństwa dzieci regulują odrębne przepisy.
 11. Wyjścia i spacery poza teren przedszkola wymagają wpisu do Zeszytu wyjść i spacerów w formie tabeli. Tabela taka jest prowadzona przez nauczycieli każdej
  z grup. Tabela zawiera:
  1. datę i godzinę wyjścia i przyjścia;
  2. miejsce wyjścia (cel);
  3. liczbę dzieci;
  4. podpisy opiekunów (na 1 opiekuna przypada 13 dzieci).
 12. W czasie zajęć organizowanych poza terenem przedszkola (wycieczki, wyjścia, spacery) opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele i opiekunowie zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. Nauczyciel podejmuje decyzję o pozostaniu w budynku w przypadku:
  1. ogłoszenia przez środki masowego przekazu niebezpiecznego stężenia smogu w powietrzu na danym terenie,
  2. ogłoszenia Centrum Zarządzania Kryzysowego o innych groźnych zanieczyszczeniach powietrza;
  3. temperatury poniżej – 10o C.
 14. W trakcie zajęć dodatkowych, prowadzonych na terenie przedszkola, opiekę nad częścią oddziału przedszkolnego oraz pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, powierza się nauczycielowi przedszkola, który prowadzi zajęcia dodatkowe i posiada kwalifikacje do prowadzenia określonego typu zajęć.
 15. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach
  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami i środkami chemicznymi.
 16. Przedszkole prowadzi edukację na rzecz promocji i ochrony zdrowia, uczestnicząc
  w programach promujących zdrowy tryb życia.
 17. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem
  i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  1. informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
  2. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
 18. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka,
  w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 19. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, z wyjątkiem ratowania życia dziecka.
 20. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 21. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  1. rodziców poszkodowanego dziecka,
  2. dyrektora.
 22. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola, zawiadamia niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 23. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół
  i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 24. W sytuacji gdy dany pracownik przedszkola w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka zgłasza ten fakt bezzwłocznie dyrektorowi, który zgodnie z prawem podejmuje działania w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, co nie wymaga zgody rodzica.

§ 11.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 700– 800, a odbierane najpóźniej o godzinie 1700. Jeżeli wyjątkowo, dziecko będzie przyprowadzone później, należy poinformować przedszkole o późniejszym przybyciu dziecka.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
  w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Niedopuszczalne jest zostawienie dziecka przed budynkiem przedszkola. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola.
 3. Rodzice lub osoba przez nich upoważniona do opieki nad dzieckiem ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica lub osobę upoważnioną). Pod kontrolą rodzica dziecko ubiera się i opuszcza przedszkole.
 4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
 5. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona
  w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału przedszkolnego.
 6. Rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru dziecka osobę pełnoletnią, wypełniając stosowne oświadczenie w formie tabeli, która zawiera:
  1. rok szkolny,
  2. imię i nazwisko dziecka,
  3. imię i nazwisko osoby upoważnionej
  4. serie i numer dowodu osobistego
  5. numery telefonu
  6. podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów
  7. oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych, podpisane przez rodzica – zgodnie z przepisami RODO.
 7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go.
 8. Upoważnienie do odbioru dziecka składane jest u nauczyciela oddziału przedszkolnego na początku roku szkolnego i jest skuteczne przez cały rok szkolny. Można je cofnąć
  w każdym momencie.
 9. Zakaz dotyczący nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczony przez orzeczenie sądowe.
 10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 11. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka.
 12. W przypadku, gdy sytuacja zgłoszenia się po dziecko rodzica w stanie nietrzeźwym powtarza się, dyrektor powiadamia Policję i Ośrodek Pomocy Społecznej.
 13. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 15. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców.
 16. O fakcie niemożności skontaktowania się z rodzicami dyrektor powiadamia komisariat policji, a nauczyciel sporządza notatkę służbową.
 17. Po powiadomieniu dyrektora i policji, nauczyciel podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
 18. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica zgłoszoną telefonicznie.
 19. W sytuacji odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego, wymagane jest by rodzic, osobiście zgłosił ten fakt przebywającej z dziećmi nauczycielce.
 20. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych.
 21. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.
 22. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
 23. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 24. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku choroby zakaźnej.
 25. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
 26. Rodzice są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów nauczycielce.

§ 12.

Warunki skreślenia z listy

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków rozwiązując umowę o świadczenie usług, jeżeli:
  1. dziecko nie uczęszcza bez usprawiedliwienia rodziców przez miesiąc,
  2. rodzice uchylają się bez usprawiedliwienia od obowiązku terminowego płacenia przez okres 2 miesięcy,
  3. rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,
  4. dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych.
  5. Skreślenie z listy nie dotyczy dzieci, które spełniają obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. Organ prowadzący rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących o rozstrzygnięciu.

§ 13.

Organy  przedszkola oraz ich kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor przedszkola,
  2. Rada pedagogiczna,
  3. Rada rodziców.
 2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów
  i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.
 3. Każdy z organów działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.
 4. Do kompetencji  dyrektora należy w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
  4. opracowuje  program rozwoju przedszkola wspólnie z rada pedagogiczną z wykorzystaniem wyników ewaluacji  pracy przedszkola,
  5. powołuje zespoły zadaniowe nauczycieli, na dany rok szkolny, których praca opiera się na planowaniu i systematyczności i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu,
  6. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
  7. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
  8. zapewnia  bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
  9. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
  10. przeprowadza ewaluację i kontrolę wewnętrzną oraz monitoruje bieżącą pracę przedszkola,
  11. organizuje wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych.
 5. Zadania dyrektora:
  1. realizuje zadania wynikające z pracy wychowawczo – dydaktyczno- opiekuńczej,
  2. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy,
  3. opracowuje  program rozwoju przedszkola wspólnie z rada pedagogiczną z wykorzystaniem wyników ewaluacji  pracy przedszkola,
  4. podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz właściciela przedszkola,
  5. sprawuje nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
  6. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania  oceny pracy nauczycieli,
  7. przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
  8. co najmniej raz w roku dokonuje kontroli, mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola oraz określa kierunki ich poprawy,
  9. ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 6. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 7. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 8. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
 9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
  2. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów,
  5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola w tym ramowego rozkładu dnia i rozkładu zajęć dodatkowych,
  2. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo- dydaktyczno – opiekuńczych,
  3. opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu,
  4. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz jego nowelizację i jego uchwalenie,
  5. wnioski dyrektora o przyznanie nagród,
 11. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 13. Nauczyciel obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 15. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela.
 16. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków przedszkola. Decyzje rady rodziców są jawne.
 17. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych
  w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 18. Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
 19. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego z wnioskami i opiniami odnoszącymi się do wszystkich spraw przedszkola.
 20. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 21. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców niesprzeczny ze statutem.
 22. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
  2. programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, obejmującego treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.
 23. Organy przedszkola współpracują ze sobą, mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.
 24. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola;
 25. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
 26. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.
 27. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami przedszkola z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
 28. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 29. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały organu statutowego lub informuje o niezgodności z przepisami prawa, jeżeli jest ona niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków.
 30. O fakcie tym informuje właściwy organ statutowy przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
 31. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w pkt. 30, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny.
 32. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów statutowych jest organ prowadzący wraz z dyrektorem, którzy zapewniają każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwiają bieżącą wymianę informacji.
 33. Organ prowadzący dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

§ 14.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora do spraw pedagogicznych.
 2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 3. Zakres obowiązków wicedyrektora:
  1. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przedszkola w czasie zajęć, zabaw oraz całego pobytu dzieci na terenie przedszkola i poza nim organizowanych przez przedszkole,
  2. zastępuje dyrektora przedszkola,
  3. podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, jest obowiązany przestrzegać przepisów, regulaminów, procedur i ustaleń,
  4. realizuje na bieżąco zadania dodatkowe zlecone przez dyrektora, a wynikające z potrzeby sytuacji na rzecz dzieci, pracowników i przedszkola,
  5. kształtuje atmosferę sprzyjającą dobrej pracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych na rzecz dzieci i rodziców,
  6. odpowiada za realizację zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
  7. podpisuje dokumenty wynikające z nadzoru pedagogicznego i przydzielonego zakresu obowiązków, używając własnej pieczątki
  8. opiekuje się stażystami  i praktykami dla studentów.
 4. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy obsługi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło w oparciu o przepisy prawa pracy.
 5. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy:
  1. sumienne i staranne wykonywanie pracy,
  2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
  3. przestrzeganie regulaminu pracy,
  4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
  5. przestrzeganie statutu przedszkola,
  6. dbanie o dobro przedszkola, chronienie jego mienia,
  7. przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 6. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 7. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów,
  2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  3. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
  4. wspieranie rozwoju psychicznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  6. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  7. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
  8. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  9. planowanie własnego rozwoju zawodowego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
  10. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  11. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  12. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  13. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  14. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  15. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień  i uchwał,
  16. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora lub właściciela placówki i wynikających z bieżącej jej działalności.
 8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 9. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi.Przedszkole zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami.
 10. Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:
  1. współpraca z nauczycielką w grupie;
  2. pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na dwór, leżakowaniem;
  3. opieka w czasie spacerów i wycieczek;
  4. udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć;
  5. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
  6. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
  7. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
  8. udział w dekorowaniu sali;
  9. udział w uroczystościach dla dzieci;
  10. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci;
  11. wykonywanie innych poleceń dyrektora.
 11. Do zadań pracownika obsługi należy w szczególności:
  1. porcjowanie posiłków dla dzieci dostarczanego przez catering;
  2. mycie  naczyń i sprzętu kuchennego;
  3. dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi:
  4. dbałość o sprawne funkcjonowanie przedszkola, utrzymanie w czystości i porządku;
  5. przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy;
  6. rzetelne wykonywanie zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonych przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 15.

Prawa i obowiązki rodziców wychowanków przedszkola

 1. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
 2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania grupowe,
  2. systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju psychofizycznym wychowanków i zachowaniu,
  3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, specjalistami,
  4. zajęcia otwarte,
  5. włączanie rodziców do czynnego uczestnictwa w przygotowaniu uroczystości na terenie przedszkola, festynów, zajęć w terenie, pikników, uroczystości klasowych, wycieczek,
  6. planowanie i organizowanie przy współudziale rodziców: uroczystości, wydarzeń, wycieczek, itp.  
 3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców. Zebrania oddziałów są protokołowane.
 4. W ważnych sprawach nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując telefon lub pocztę e-mail.
 5. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu oraz poszanowanie dobrego imienia placówki,
  2. zobowiązanie się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu,
  3. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań,
  4. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  5. respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
  6. przyprowadzanie i odbieranie dziecka lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  7. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w godzinach umożliwiających udział dziecka w zajęciach z zakresu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  8. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  9. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o chorobie, zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka.
  10. zapewnienie  regularnego  uczęszczania  do przedszkola  dzieci  sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz zadaniami z nich wynikającymi,
  2. uczestniczenia w indywidualnych kontaktach z nauczycielkami grup i specjalistami,  
  3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych swojego dziecka aby móc odpowiednio do potrzeb, wspomagać, uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psycholog,
  4. w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
  6. wyboru swoich przedstawicieli do składu rady rodziców,
  7. udziału w pracach rady rodziców,
  8. podjęcia decyzji o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych,
  9. uzyskania wsparcia ze strony specjalistów w wychowaniu dziecka.
 7. Przedszkole oczekuje od rodziców:
  1. bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
  2. terminowego regulowania opłat,
  3. przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
  4. aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,
  5. kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

§ 16.

Wychowankowie przedszkola

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  3. ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  4. poszanowania jego godności osobistej,
  5. poszanowania własności,
  6. opieki i ochrony,
  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  8. akceptacji jego osoby.
 2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
  1. przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie,
  2. sprzątania po zabawie,
  3. poszanowania wspólnej własności,
  4. poszanowania pracy innych osób, dzieci i dorosłych,
  5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  6. wywiązywania się z przydzielonych zadań,
  7. współdziałania w zespole,
  8. szanowania praw innych,
  9. stosowania form grzecznościowych,
  10. liczenia się ze zdaniem innych,
  11. przestrzegania zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych,
  12. polubownego rozwiązywania konfliktów.
 3. Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki oraz jasno określa reguły ich postępowania w przedszkolu.
 4. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.
 5. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany pracownik przedszkola w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie:
 6. dyrektor przedszkola udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 7.  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji  dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie,
 8. dyrektor przedszkola organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie,
 9. dyrektor może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii, udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 17.

Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
 3. Dla zapewnienia  znajomości  Statutu  przez wszystkich zainteresowanych ustala się: umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.
 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej, przedszkola, określają odrębne przepisy.
 7. W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu prawa cywilnego i kodeksu pracy wraz z pochodnymi.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r. 
Skip to content