Podziękowania dla firmy „Pod Dębami”

Serdeczne podziękowania dla firmy Torimex-Chemicals Ltd Sp. z o.o.

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LXVIII/501/23 od dnia 1 września 2023 roku zmienia się opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały Rady Miasta.

ZASADY NABORU do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny  2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają elektronicznie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024″w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w terminie od 01 do 10 marca 2023 r.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w wyżej wymienionym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 3-6 letnich (urodzonych w latach 2020-2017) oraz z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024” wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rodzice składają elektronicznie  od 13 do 31 marca 2023 r. do godziny 16.00.

Zamieszkanie weryfikowane będzie z wykazem z ewidencji ludności oraz pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopią zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej płatnikiem ZAP-3.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami (już po zakończeniu postępowania uzupełniającego).

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określono w harmonogramie.

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową : https://aleksandrowlodzki.rekrutacje.edu.pl

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek można złożyć do maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego.

Rodzice:

– wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie , dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanegoi zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system.

LUB

– wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, drukują  wypełniony wiosek, podpisują go  i składają wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wyłącznie w przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego u obojga rodziców).

– w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice zgłaszają się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, upoważniony pracownik wprowadza dane dziecka do systemu, drukuje wniosek i rodzice podpisują, składając jednocześnie wymagane załączniki .

Podpisy obojga rodziców są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej placówce wychowania przedszkolnego. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), lub może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne, dla potrzeb rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość 100 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria lokalne, określone w uchwale nr XLVI/345/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym(załącznik kryteria).

Wśród samorządowych kryteriów rekrutacji, obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata jest szczególnie istotnym w sytuacji, gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów ubiegających się o przyjęcie do danej placówki jest wyższa niż liczba wolnych miejsc.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym w harmonogramie, wolę zapisu dzieckaelektronicznie – w systemie informatycznym.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zgodnie z harmonogramem.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

– wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

– na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w harmonogramie.

Drzwi Otwarte

LATINO SOLO – ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

Rekrutacja na rok przedszkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 19  /2023 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach określa się następujące terminy:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej lub oddziale przedszkolnym przy szkoleod 1 do 10 marca 2023 r. do godz. 16:00Nie dotyczy
2.Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).
od 13 do 31 marca 2023 r. do godziny 16.00od 29 maja do 12 czerwca 2023 r. do godziny 16.00
3.Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)14 kwietnia 2023 r.27 czerwca 2023 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych( to nie są wyniki rekrutacji)18 kwietnia 2023 r. do godziny 10.0030 czerwca 2023 r. do godziny 10.00
5Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów18-23 kwietnia 2023 r.3-7 lipca 2023 r.
6Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje25 kwietnia 2023 r. do godziny 10.0010 lipca 2023 r. do godziny 10.00

§ 2

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, zgodnie z art. 131 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe, określa się następujące kryteria ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
Lp.Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)Wartość kryterium
w punktach
1.Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie)100
2.Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).100
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).100
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).100
  • W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, zgodnie z uchwałą nr XLVI/345/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym, określa się następujące kryteria gminne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
Lp.KryteriumDokumenty potwierdzające spełnienie kryteriumWartość kryterium
w punktach5
1.dziecko rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki i rozliczających podatek dochodowy na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzkikopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-350 – w przypadku obojga rodziców/ prawnych opiekunów 25- w przypadku jednego z rodziców/ prawnych opiekunów
2.dziecko obojga rodziców pracujących (w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)/studiujących w systemie stacjonarnymzaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku  20 – w przypadku obojga rodziców/ prawnych opiekunów 10- w przypadku jednego z rodziców/ prawnych opiekunów
3.rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboruoświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu drugiego dziecka do przedszkola pierwszego wyboru10
4.dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kryterium dotyczy tylko Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkimorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka10
5.dochód na osobę w rodzinie dzieckaoświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie dzieckaOd 0 do 1, przy czym:
− 1 pkt. – w przypadku dochodu niższego lub równego 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
− poniżej 1 pkt. w ujęciu dziesiętnym – w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej
  2. w prasie lokalnej
  3. na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym.

Zajęcia z integracji sensorycznej

Wolne miejsca w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice, bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym przedszkolem w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, jednak z przykrością zawiadamiamy, że rekrutacja odbywa się na 15 wolnych miejsc.

Plebiscyt Polska Architektura 2021

GŁOSUJEMY!!!

Publiczne Przedszkole nr 6 KIDO zostało nominowane w kategorii „Obiekty publiczne” w Plebiscycie Polska Architektura 2021 i bierze udział w głosowaniu publiczności oraz profesjonalnego jury.

Jak zagłosować?

Wejdź na stronę: www.sztuka-architektury.pl – pod działem „Najnowsze artykuły” znajduje się szara ramka do głosowania „Polska Architektura 2021 – głosowanie”, klikamy w kategorię „Obiekty Publiczne”, rozwija się lista nominowanych i wybieramy Publiczne Przedszkole nr 6 KIDO i klikamy Głosuj.

Głos można oddać raz na 24h.

Będziemy bardzo wdzięczni za Waszą pomoc w głosowaniu! 🙂

Skip to content